22 października 2018

RODO

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest OPEGIEKA sp. z o. o. w Elblągu (82-300), al. Tysiąclecia 11
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Wechterowicz, kontakt email: iod@opegieka.pl
  3. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe oraz publikowane zdjęcia, filmy z wydarzeń FabSpace przetwarzane będą w celu informacji o frekwencji uczestników oraz w celach promocyjnych projektu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez OPEGIEKA sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu koordynatorowi projektu: UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III (UPS), 193113842, ROUTE DE NARBONNE 118, TOULOUSE CEDEX 9 31062, France, FR17193113842 w celu weryfikacji realizacji zadań zawartych w umowie projektowej. Projekt jest finansowany z programu H2020 Unii Europejskiej: badania i innowacje, nr umowy: 693210.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji projektu, a po jej rozwiązaniu przez okres 5 lat w związku z przepisami o archiwizacji danych w związku z realizacją zamówień publicznych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, co skutkowało by rozwiązaniem umowy. [Nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania w stosunku do archiwizowanych danych z powodu wyżej wymienionych przepisów]

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu.